بازی و سوال، یادگیری دیجیتال
{{serviceMessage.text}}

انتقال فایل اتوکد به داخل نرم افزار sap ۲۰۰۰