{{serviceMessage.text}}

شکستن طبیعی یک شی و شکستن در اثر برخورد