{{serviceMessage.text}}

نحوه ایجاد یک طناب و به حرکت درآوردن آن در ۳DsMax