{{serviceMessage.text}}

ایجاد حرکت برای دوربین در فیلمبرداری از مناطق و صحنه ها در Vue