بخش اول از مجموعه کوتاهی از مطالب درباره‌ی یادگیری الکترونیکی – ماهیت و سابقه‌ی آن، و مزایا و دغدغه‌ها