در دنیایی زندگی می کنیم که هر روز شاهد پیشرفت علم در تمامی زمینه ها خصوصا در زمینه فناوری اطلاعات هستیم. در کنار مزیت هایی که پیشرفت علم به همراه دارد نباید از خطراتی که هر روز بیش از پیش…