رزا پارکس در ۱ دسامبر ۱۹۵۵، رزا پارکس که از کار روزانه سخت خسته بود سوار اتوبوس میشه تا به خونه برگرده. وقتی راننده اتوبوس بهش میگه صندلیش رو به یه شخص سفید پوست بده، اون مقاومت میکنه و حاضر…