وقتی بچه بودم، همیشه فکر می‌کردم که پدر و مادر همه پیر می‌شن جز پدر و مادر من! هرچند خنده‌داره اما این فکر که پدر و مادر من هم روزی موهاشون سفید می‌شه انقدر بزرگ و تلخ بود که نخواستم…