بازی و سوال، یادگیری دیجیتال
{{serviceMessage.text}}

استفاده از Retrofit در اندروید