{{serviceMessage.text}}

اتصال به پایگاه داده از طریق PDO در PHP